Waar staan we voor?


Onze missie is om, vanuit onze identiteit, te werken aan het geven van kwalitatief goed onderwijs. We streven naar een veilige en respectvolle omgeving, waar kinderen optimaal kunnen werken aan de groei en ontwikkeling van hun ‘uniek’ kind-zijn. Vanuit onze missie zijn wij bezig onze visie scherp te stellen. Dit krijgt gestalte in drie werkgroepen met de aandachtsgebieden: identiteit, onderwijskundig en pedagogisch.

Identiteit
Onze school is een christelijke school. Voor ons betekent dit dat de liefde tot God en tot je medemens je handelen bepaalt. Dit komt tot uiting in de dagelijkse omgang met elkaar, het gebruiken van de Bijbel, het gebed, het zingen van christelijke liederen en de viering van de christelijke feestdagen. Voor de dagelijkse praktijk leggen we grote nadruk op de zorg en verantwoordelijkheid voor elkaar en de zorg voor Gods schepping. Al deze zaken komen tot uiting in de werkwijze van de school. We staan ervoor dat we onze identiteit niet alleen uiten in ons dagelijkse handelen maar ook een plek geven in ons dagelijkse onderwijs.

Onderwijskundig
We willen dat kinderen op de C.J. van Rootselaarschool zich optimaal kunnen ontwikkelen. We leggen veel nadruk op het aanbieden van een brede basis met de vakken rekenen, taal en lezen. We staan ervoor dat kinderen zich vanuit hun behoeften kunnen ontwikkelen en dat we realistische doelen formuleren. Leerlingzorg staat bij ons hoog in het vaandel.
Daarnaast vinden we het belangrijk dat kinderen zich ook op brede vakgebieden als wereldoriëntatie, sport, culturele en creatieve vakken kunnen ontwikkelen.

Pedagogisch
We willen kinderen een veilig klimaat op school bieden. Veiligheid is voorwaarde om te kunnen komen tot leren. We gaan ervoor dat kinderen op onze school zich als echte kanjers kunnen ontwikkelen. We streven naar onderling vertrouwen tussen kinderen, leerkrachten en ouders. Pestgedrag, verbaal en fysiek geweld willen we zoveel mogelijk tegengaan.